Przejdź do treści Przejdź na lewym panelu bocznym Przejdź do prawym pasku bocznym Przejdź do dolnej stopki strony

Stowarzyszenie „Rozwiń skrzydła”

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Rozwiń Skrzydła” jest organizacją pozarządową działającą w Woli Radziszowskiej, powołaną w czerwcu 2017 r. Stowarzyszenie założone zostało z potrzeby utworzenia oferty atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych adresowanych do dzieci i młodzieży zamieszkałej w Woli Radziszowskiej. Z czasem Stowarzyszenie ma zamiar poszerzyć obszar swojej działalności.

Misją naszej działalności jest przede wszystkim wsparcie rodziny i szkoły – ich znaczenia, jakie odgrywają w procesie wzrastania dziecka i jego dojrzewania do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych. Chcemy to osiągnąć głównie poprzez:

  • organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych,
  • upowszechnianie sportu i rekreacji,
  • wspieranie działań kulturalnych,
  • prowadzenie działalności profilaktycznej,
  • organizowanie pomocy dzieciom z rodzin znajdujących się
    w trudnej sytuacji życiowej,
  • szeroko rozumiane działania mające na celu wsparcie rodzin
    w realizowaniu zadań opiekuńczo-wychowawczych.

W naszych działaniach koncentrujemy się obecnie na potrzebach lokalnych, chcemy zaktywizować i zaangażować mieszkańców Woli Radziszowskiej w nasze działania.

Kontakt