Przejdź do treści Przejdź na lewym panelu bocznym Przejdź do dolnej stopki strony

Kompetencje sołtysa i Rady Sołeckiej

Kompetencje sołtysa:

 • Reprezentuje sołectwo na zewnątrz;
 • Przewodniczy radzie sołeckiej;
 • Zwołuje zebranie wiejskie i przewodniczy jego obradom;
 • Bierze udział w sesjach rady miejskiej, występuje w imieniu sołectwa;
 • Podejmuje działania wykonawcze wspólnie z rada sołecką w sprawach realizacji uchwał zebrania wiejskiego;
 • Sprawuje bezpośredni zarząd zwykły sołeckim mieniem komunalnym i ponosi prawną odpowiedzialność z tytułu korzystania zarządzania mieniem;
 • Występuje do Wójta z wnioskami, propozycjami, inicjatywami w sprawach sołeckiego mienia, przekraczającymi jego i sołectwa kompetencje zwykłego zarządu;
 • Może występować przed Sądem na zasadzie posiadanej prze sołectwo zdolności sądowej;
 • Podejmuje określone przepisami, zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 • Współdziała z organami Państwowej Inspekcji sanitarnej, a także ze służbą zdrowia w kwestiach ochrony zdrowia i życia ludności, zgłaszania chorób zakaźnych, właściwego poziomu sanitarnego wsi;
 • Współorganizuje działania oraz zapobiega bezpośrednio klęskom żywiołowym oraz usuwa ich skutki;
 • Współdziała z organami straży pożarnej w profilaktyce przeciwpożarowej;
 • Na podstawie uchwały rady pobiera podatki lokalne;
 • Korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym;
 • Sołtysowi przysługuje pomoc ze strony gminy w sprawach ustawowego korzystania z ochrony prawnej w toku sprawowania mandatu.

Rada Sołecka wspomaga i współpracuje z sołtysem w jego działalności, szczególnie w realizacji zadań o charakterze planującym, wykonawczym i zarządzającym. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest sołtys. Rada Sołecka działa kolegialnie i uchwala okresowe plany pracy dla swej działalności oraz dokonuje podziału pracy pomiędzy swoich członków.

Kompetencją Rady Sołeckiej objęte są w szczególności:

 • Opracowanie projektów podziału środków wyodrębnionych w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa;
 • Inicjatywy dotyczące udziału mieszkańców oraz programów i planów działań; współorganizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji.