Przejdź do treści Przejdź na lewym panelu bocznym Przejdź do dolnej stopki strony

Statut sołectwa Wola Radziszowska

Załącznik nr 15 do uchwały nr XXXI/436/17
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 21 czerwca 2017 r.

STATUT SOŁECTWA
WOLA RADZISZOWSKA
 
Rozdział I
Nazwa i teren działania

§ 1

1. Lokalną wspólnotę samorządową Sołectwa stanowią jego mieszkańcy.

2. Teren działania Sołectwa obejmuje wieś Wola Radziszowska.

3. Obszar sołectwa Wola Radziszowska przedstawia:

1) mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 2

1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy. Mieszkańcy Sołectwa wspólnie z mieszkańcami innych jednostek pomocniczych tworzą wspólnotę samorządową Gminy Skawina

2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016, poz.446),
2) Statutu Gminy Skawina,
3) niniejszego Statutu.

Rozdział II
Organizacja i zakres działania

§ 3

1. Organami Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie,
2) Sołtys.

2. Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie.

3. Sołtys jest organem wykonawczym.

4. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.

§ 4

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata od dnia wyboru z zastrzeżeniem § 28 ust.1, ust.2.

§5

1. Do zadań Sołectwa należy:

1) współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecznymi w sprawach dotyczących mieszkańców: gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego szacunku, gospodarności, poszanowania mienia,
2) działania oświatowo – wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego,
3) organizowanie pomocy sąsiedzkiej,
4) organizowanie opieki i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
5) podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
6) organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
7) dbałość o ochronę środowiska i utrzymanie czystości.

2. Sołectwu powierza się zarządzanie i korzystanie ze składników mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy na zasadach określonych w uchwałach Rady Miejskiej, niniejszym Statucie oraz obowiązujących przepisów prawa. 3. Realizując zadanie, o którym stanowi ust. 2, Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym w Statucie.

§ 6

Zadania określone w § 5 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa,
3) występowanie z wnioskami do Rady Miejskiej lub Burmistrza Miasta i Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa,
4) współpracę z radnymi,
5) ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

§ 7

Zebranie Wiejskie na prośbę Burmistrza lub Rady Miejskiej może wydawać opinie, w sprawach:

1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego,
2) projektu budżetu,
3) przepisów prawa miejscowego,
4) innych uchwał Rady Miejskiej.

§ 8

1. Uchwały i protokoły Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz przewodniczącemu Rady Miejskiej w terminie 14 dni od dnia podjęcia.

2. O sposobie załatwienia spraw zawartych w uchwałach Zebrania Wiejskiego, Burmistrz informuje Zebranie Wiejskie lub Sołtysa drogą pisemną w terminie do 30 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 9

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może nawiązać współpracę z innymi sołectwami na terenie Gminy, zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań.

Rozdział III
Sołtys i Rada Sołecka

§ 10

1. Mieszkańcy Sołectwa wybierają ze swego grona Sołtysa i Radę Sołecką.

2. Działalność w organach Sołectwa ma charakter społeczny. Rada Miejska w odrębnej uchwale określa zasady na jakich Sołtysowi oraz członkom Rady Sołeckiej przysługiwać będzie dieta

§ 11

1. Do obowiązków Sołtysa należy w szczególności:

1) zwoływanie zebrań wiejskich,
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3) działanie stosownie do wskazań Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza,
4) bieżący zarząd mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu,
5) reprezentowanie mieszkańców Sołectwa wobec Rady Miejskiej i Burmistrza,
6) uczestniczenie w naradach sołtysów, zwoływanych okresowo przez Burmistrza,
7) wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,
8) reprezentowanie Gminy w wykonywaniu zarządu mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu, w tym także składanie w imieniu Gminy oświadczeń woli – na zasadach określonych w pisemnym pełnomocnictwie Burmistrza. O udzieleniu pełnomocnictwa Burmistrz decyduje w formie postanowienia. W takiej samej formie odmawia udzielenia pełnomocnictwa. Odmowa udzielenia pełnomocnictwa nie wymaga uzasadnienia,
9) potwierdzania wykonania usług w Sołectwie na rzecz Gminy, na podstawie umów sprzedaży, dostawy, o dzieło, zlecenia i innych, w tym również zgłaszanie zastrzeżeń do ich wykonania,
10) w ramach podziału zatwierdzonych środków do dyspozycji Sołectwa przez Zebranie Wiejskie, dokonuje w porozumieniu z Radą Sołecką przesunięć środków wynikających z różnic kosztorysowych z kwotami przetargowymi poszczególnych zadań Sołectwa w danym roku, na inne zadania uchwalone przez Zebranie Wiejskie,
11) informowanie mieszkańców Sołectwa o zarządzeniach Burmistrza, w szczególności zawierających przepisy prawa miejscowego, jak również komunikatów, obwieszczeń i innych informacji. Odbywa się ono poprzez wywieszenie materiałów na tablicach ogłoszeń lub w inny, zwyczajowo przyjęty sposób,
12) zgłaszanie kierownikom odpowiednich komórek organizacyjnych urzędu lub spółek gminnych:

a) spostrzeżonych lub zgłoszonych zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń użyteczności publicznej (awarie wodociągów, kanalizacji, oświetlenia ulicznego, urządzeń melioracyjnych, itp.),
b) spostrzeżonych lub zgłoszonych przypadków naruszenia przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie, o gospodarce odpadami oraz o ochronie przyrody i krajobrazu,
c) faktów nierzetelnego wykonania zadań publicznych powierzonych przez Gminę podmiotom gospodarczym na podstawie umów,
d) innych nieprawidłowości skutkujących powstaniem szkód w majątku Gminy lub narażeniem na uszczerbek jej interesu.

2. Na zebraniach wiejskich Sołtys przedkłada roczne sprawozdanie ze swojej działalności, w tym z wykonania planu finansowo – rzeczowego sołectwa lub zadań z funduszu sołeckiego oraz działalności Rady Sołeckiej.

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

4. Sołtys posługuje się pieczątkami:

Gmina Skawina
Sołectwo Wola Radziszowska
(adres do korespondencji)

oraz

Gmina Skawina
Sołectwo Wola Radziszowska
SOŁTYS
imię i nazwisko

5. Po zakończeniu kadencji Sołtys przekazuje nowo wybranemu Sołtysowi, w formie protokołu zdawczo – odbiorczego dokumentację za okres ostatniej kadencji oraz mienie ruchome stanowiące własność Sołectwa w terminie 14 dni od dnia wyboru.

§ 12

Sołtys może uczestniczyć w pracach Rady Miejskiej na zasadach określonych w Regulaminie Rady Miejskiej.

§ 13

1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką. Rada Sołecka składa się od 5 do 10 osób. Liczbę członków ustala Zebranie Wiejskie.

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności Sołtysa, działalność Rady Sołeckiej ma charakter opiniodawczy i doradczy.

3. Na swoim pierwszym posiedzeniu Rada Sołecka ustala sposób powiadamiania jej członków o posiedzeniach.

4. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się co najmniej l raz na kwartał. Posiedzeniom przewodniczy Sołtys.

5. Rada Sołecka w szczególności:

1) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranych, 2) opracowuje i przedkłada Zebraniu Wiejskiemu projekty programów pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,
3) wspiera Sołtysa przy wykonywaniu uchwał Zebrania Wiejskiego,
4) współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań,
5) wspomaga Sołtysa przy opracowaniu propozycji do projektu budżetu Gminy.

6. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa informacje o działalności Rady Sołeckiej.

Rozdział IV
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz warunki ważności podejmowania uchwał

§ 14

Zebranie Wiejskie zwołuje:

1. Sołtys

1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu.

2. Rada Miejska lub Burmistrz.

§ 15

1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego wraz z planowanym porządkiem obrad Sołtys podaje do wiadomości publicznej przez ogłoszenie pisemne na tablicach ogłoszeń oraz w sposób przyjęty w Sołectwie, co najmniej 7 dni przed jego terminem.

3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek 1/5 mieszkańców posiadających uprawnienia, o których mowa w § 16 ust. 2 winno odbyć się do 14 dni od daty złożenia wniosku, chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

4. Termin Zebrania Wiejskiego wraz z planowanym porządkiem obrad powinien być podany również do wiadomości Burmistrza oraz w Biurze Rady Miejskiej, co najmniej 7 dni przed jego terminem.

§ 16

1. Obrady Zebrania Wiejskiego są jawne.

2. Prawo uczestnictwa w głosowaniach, prawo zgłaszania wniosków oraz czynne i bierne prawo wyborcze na Zebraniach Wiejskich mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Skawinie.

3. Zebrania Wiejskie podejmują uchwały jawnie i zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem § 25, § 26, § 27 oraz § 28 ust 6.

§ 17

1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni.

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys lub przedstawiciel wnioskodawcy i przewodniczy jego obradom z zastrzeżeniem § 21 ust.1.

3. Zebranie Wiejskie może dokonać wyboru nowego przewodniczącego zebrania z zastrzeżeniem § 21 ust.1.

4. Porządek obrad zatwierdza Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa lub przedstawiciela wnioskodawcy.

5. Projekt porządku obrad winien być opracowany wspólnie z Radą Sołecką z zastrzeżeniem § 21 ust.1.

§ 18

W celu udzielenia Sołtysowi pomocy w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrań, Burmistrz może wyznaczyć pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie do kontaktów z sołectwem.

§ 19

1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw” z zastrzeżeniem § 25, § 26, § 27 oraz § 28 ust 6.

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny z zastrzeżeniem § 25.

Rozdział V
Ustalenie sposobu przeprowadzenia wyborów

§ 20

O sposobie wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej decyduje Zebranie Wiejskie nie później niż 60 dni przed upływem kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Rozdział VI
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przez zebranie wiejskie

§ 21

1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zarządza Burmistrz nie wcześniej niż na 14 dni przed upływem kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej. W tym celu Burmistrz określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania Wiejskiego. Burmistrz wyznacza przewodniczącego zebrania spośród mieszkańców Sołectwa posiadających uprawnienia, o których mowa w § 16 ust.2. Za akceptacją przewodniczącego Rady Miejskiej Burmistrz może powierzyć przewodniczenie takiemu zebraniu przez radnego Gminy.

2. Postanowienie Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 3. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybranych w trakcie wyborów uzupełniających kończy się z upływem kadencji tych organów.

§ 22

1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w drugim terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu, w tym samym dniu, Burmistrz ustala w zawiadomieniu o zebraniu wyborczym godzinę drugiego terminu.

3. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza się wybory, wymaga obowiązku podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do głosowania.

§ 23

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

2. Do zadań komisji należy:

1) informacja o sposobie głosowania,
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
3) przeprowadzenie głosowania,
4) ustalenie wyników wyborów,
5) ogłoszenie wyników wyborów,
6) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

§ 24

1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. Kandydować na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może każdy mieszkaniec Sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Skawinie.

3. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

§ 25

Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§ 26

1. Jeżeli jest więcej niż jeden kandydat za wybranego na Sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał bezwzględną większość głosów, co oznacza o jeden głos więcej „za” od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów.

2. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, ogłasza się drugą turę głosowania, do której przechodzi 2-óch kandydatów, którzy otrzymali największa liczbę głosów w pierwszej turze. W przypadku równej liczby głosów oddanych na poszczególnych kandydatów przeprowadza się głosowane pomocnicze do momentu wyłonienia 2-óch kandydatów do drugiej tury głosowania na Sołtysa.

3. Jeżeli został zgłoszony tylko jeden kandydat, zostaje on wybrany Sołtysem po uzyskaniu bezwzględnej większości głosów.

4. Kwestie proceduralne nie ujęte w statucie ustala Zebranie Wiejskie.

§ 27

Za wybranych do Rady Sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 28

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swych obowiązków, naruszają postanowienia Statutu i uchwały Zebrania Wiejskiego.

2. Sołtys traci swoją funkcję w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Osoby, o których mowa w ustępie 1, powinny być zawiadomione o terminie zebrania, w porządku, którego wprowadzony jest punkt dotyczący odwołania w terminie 7 dni przed zebraniem.

4. Osoby, o których mowa w ustępie 1 mają dodatkowo prawo do wypowiedzi bezpośrednio przed głosowaniem, którego celem jest odwołanie ze stanowiska. 5. Zebranie Wiejskie, w porządku którego jest punkt dotyczący odwołania osób wymienionych w ustępie 1 zwoływane jest na wniosek 1/5 mieszkańców Sołectwa w takim samym trybie jak zebranie do wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

6. Uchwała zebrania dotycząca odwołania podejmowana jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.

§ 29

1. W przypadku złożenia rezygnacji z funkcji przez Sołtysa Zebranie Wiejskie przyjmuje ją zwykłą większością głosów.

2. Uchwałę o przyjęciu rezygnacji, podejmuje Zebranie na najbliższym posiedzeniu, nie później niż w terminie jednego miesiąca od złożenia rezygnacji.

3. Niepodjęcie uchwały o której mowa w ust. 2, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym miało odbyć się zebranie w celu przyjęcia rezygnacji z funkcji.

4. Pisemną rezygnację z zajmowanej funkcji Sołtys składa na ręce Burmistrza.

5. O uchwale, o której mowa w ust. 2, Burmistrz zawiadamia mieszkańców Sołectwa w formie obwieszczenia, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 30

1. Złożenie rezygnacji, utrata prawa wybieralności lub odwołanie Sołtysa z funkcji jest równoznaczne z zarządzeniem przez Burmistrza wyborów uzupełniających.

2. Burmistrz wyznacza termin Zebrania Wiejskiego w celu dokonania wyboru nowego Sołtysa w terminie do jednego miesiąca od podjęcia uchwały przez Zebranie Wiejskie o odwołaniu Sołtysa.

3. Do chwili wyboru nowego Sołtysa, funkcje tę sprawuje dotychczasowy Sołtys, a w razie niewyrażenia przez niego zgody, najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.

§ 31

1. W przypadku rezygnacji, utraty prawa wybieralności lub odwołania członka Rady Sołeckiej w skład Rady wchodzi kandydat, który w wyborach kolejno otrzymał największą liczbę głosów.

2. W przypadku braku takiej osoby, wybory uzupełniające przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa.

3. Przepis ust.2 stosuje się również w przypadku, gdy osoba (osoby) wymienione w ust.1 nie wyrażają zgody na objęcie funkcji członka Rady Sołeckiej. 4. Jeżeli do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy – wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.

Rozdział VII
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w wyborach powszechnych

§ 32

Prawo wybierania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przysługuje mieszkańcom Sołectwa posiadającym czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Skawinie.

§ 33

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są wybierani w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Kandydować na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może każdy mieszkaniec Sołectwa, posiadający czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Skawinie.

§ 34

1. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej posiada wyłącznie mieszkaniec Sołectwa, któremu przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Skawinie.

2. Zgłoszenie kandydata na Sołtysa powinno być poparte podpisami co najmniej 20 wyborców.

3. Zgłoszenie kandydata na członka Rady Sołeckiej powinno być poparte podpisami co najmniej 10 wyborców.

4. Zgłaszając kandydata na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej należy podać jego nazwisko i imiona, wiek, oraz miejsce zamieszkania.

5. Kandydat na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej musi wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie.

6. Kandydować można tylko na Sołtysa lub na członka Rady Sołeckiej.

7. Burmistrz określa wzór „Wykazu osób popierających kandydata na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej” oraz wzór „Zgłoszenia kandydata na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej”.

§ 35

1. Wybory na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej zarządza Burmistrz, nie później niż 30 dni przed upływem kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej. Wybory wyznacza się na dzień ustawowo wolny od pracy wspólny dla wszystkich Sołectw, podając do publicznej wiadomości dzień, godzinę i lokal wyborczy poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń.

2. Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów ustala w zarządzeniu Burmistrz.

3. Do przeprowadzenia wyborów Burmistrz powołuje:

1) Gminną Komisję Wyborczą spośród pracowników Urzędu Gminy w składzie 5 osób,
2) Sołecką Komisję Wyborczą w składzie 5 osób – 1 osobę spośród pracowników Urzędu Gminy, natomiast pozostałe 4 osoby spośród mieszkańców Sołectwa wybieranych w drodze losowania spośród osób zgłoszonych przez kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.

§ 36

1. Do zadań Gminnej Komisji Wyborczej należy:

1) rejestrowanie kandydatów na sołtysów,
2) rejestrowanie kandydatów na członków Rady Sołeckiej,
3) przeprowadzenie losowania członków Sołeckiej Komisji Wyborczej spośród zgłoszonych kandydatów.
4) zarządzenie druku obwieszczeń wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomości,
5) zarządzenie druku kart do głosowania i ich dostarczenie Sołeckiej Komisji Wyborczej,
6) odebranie od Sołeckiej Komisji Wyborczej protokołów głosowania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, sprawdzanie ich oraz przekazanie Burmistrzowi.

2. Pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej organizuje Burmistrz.

3. Gminna Komisja Wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę.

4. Członkiem Gminnej Komisji Wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej.

5. Osoby wchodzące w skład komisji wyborczych tracą członkostwo w komisji z dniem podpisania zgody na kandydowanie na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. Z tym dniem tracą również członkostwo w komisjach osoby będące w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie: małżonkami, rodzeństwem, dziećmi, rodzicami.

6. Członkowie Gminnej Komisji Wyborczej za czas związany z wykonywaniem zadań członka Komisji otrzymują wynagrodzenie na zasadach ustalonych przez Burmistrza.

§ 37

1. Do obowiązków Sołeckiej Komisji Wyborczej należy:

1) przeprowadzenie głosowania,
2) ustalenie wyników wyborów i podanie ich do publicznej wiadomości,
3) sporządzenie protokołu wyników głosowania,
4) przekazanie do Gminnej Komisji Wyborczej wyników wyborów, protokołu, oddanych i nie wykorzystanych kart do głosowania,
5) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa.

2. Pierwsze posiedzenie Sołeckiej Komisji Wyborczej organizuje Burmistrz.

3. Sołecka Komisja Wyborcza na pierwszym posiedzeniu, wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę.

4. Członkiem Sołeckiej Komisji Wyborczej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej.

5. Osoby wchodzące w skład komisji wyborczych tracą członkostwo w komisji z dniem podpisania zgody na kandydowanie na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. Z tym dniem tracą również członkostwo w komisjach osoby będące w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie: małżonkami, rodzeństwem, dziećmi, rodzicami.

6. Członkowie Sołeckiej Komisji Wyborczej za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania otrzymują wynagrodzenie na zasadach ustalonych przez Burmistrza.

§ 38

1. Gminna Komisja Wyborcza niezwłocznie rejestruje zgłoszenia kandydatów na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej, sporządzając odrębne protokoły rejestracji.

2. Wzór protokołu rejestracji ustala Burmistrz.

3. Gminna Komisja Wyborcza zarządza wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej zawierającego dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach.

4. Gminna Komisja skreśla z zarejestrowanej listy kandydatów nazwiska kandydata, który zmarł, utracił prawo wybieralności lub złożył oświadczenie na piśmie o wycofaniu zgody na kandydowanie i zawiadamia o tym niezwłocznie wyborców.

5. Gminna Komisja Wyborcza zarządza wydrukowanie kart do głosowania na Sołtysa oraz odrębnie na członków Rady Sołeckiej.

6. Na odrębnych kartach do głosowania kandydatów na Sołtysa oraz kandydatów na członków Rady Sołeckiej umieszcza się według kolejności alfabetycznej.

§ 39

1. Osoby, którym przysługuje prawo wyborcze wpisuje się do spisu wyborców.

2. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

3. Spisy wyborców sporządza Urząd Miasta i Gminy, oddzielnie dla każdego sołectwa na podstawie rejestru wyborców.

4. W spisie wyborców umieszcza się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania wyborcy.

5. Wyborcy umożliwia się sprawdzenie prawidłowości i sporządzania spisu poprzez wgląd do jego danych osobowych zamieszczonych w spisie.

6. O terminach udostępniania spisu Burmistrz zawiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty.

7. Na nieprawidłowości w spisie mogą być wniesione reklamacje, które Burmistrz jest zobowiązany rozpatrzeć w terminie 3 dni od wniesienia.

§ 40

Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem podania do publicznej wiadomości zarządzenia Burmistrza w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem głosowania.

§ 41

1. Głosowanie przeprowadza się w lokalu wyborczym wskazanym przez Burmistrza między godziną 8, a 20 bez przerwy.

2. Obsługę techniczną tj. dostarczenie niezbędnego wyposażenia lokalu oraz wyposażenie Sołeckich Komisji Wyborczych w niezbędne materiały, w tym przede wszystkim w karty do głosowania, zabezpiecza Burmistrz.

3. Karty do głosowania, ostemplowane pieczęcią Gminnej Komisji Wyborczej i Sołeckiej Komisji Wyborczej, wydawane są przez Sołecką Komisję Wyborczą na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość. Odbiór karty do głosowania potwierdzany jest podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców. W przypadku odmowy złożenia podpisu zamieszcza się o tym adnotację.

4. Wyborca nie wpisany do spisu wyborców zostanie przez komisję dopisany do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, iż zamieszkuje na terenie danego sołectwa i przysługuje mu prawo wybierania.

§ 42

1. Przed rozpoczęciem głosowania Sołecka Komisja Wyborcza sprawdza czy urna jest pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje pieczęcią Komisji oraz ustala liczbę otrzymanych kart do głosowania.

2. Od chwili opieczętowania, aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.

3. Od chwili rozpoczęcia głosowania, aż do jego zakończenia w lokalu wyborczym powinno być obecnych co najmniej 3 członków Sołeckiej Komisji Wyborczej, w tym jej Przewodniczący lub jego Zastępca.

4. Od chwili rozpoczęcia prac Komisji do chwili ustalenia wyników i podania ich do publicznej wiadomości, w lokalu wyborczym mogą być obecni mężowie zaufania, wyznaczeni poprzez
kandydatów na Sołtysa lub kandydatów na członków Rady Sołeckiej. Mąż zaufania winien przedłożyć pisemne pełnomocnictwo wystawione przez kandydata, którego reprezentuje.

5. Kandydat może wyznaczyć tylko jednego męża zaufania.

§ 43

1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby na skutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było przejściowo niemożliwe, Sołecka Komisja Wyborcza może zarządzić jego przerwanie, przedłużenie albo odroczenie do dnia następnego. Uchwała w tej sprawie powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości przez Sołecką Komisję Wyborczą i przesłana Gminnej Komisji Wyborczej oraz Burmistrzowi.

2. W razie przerwania lub odroczenia głosowania Komisja zapieczętowuje wlot urny i oddaje urnę wraz ze spisem wyborców na przechowanie Przewodniczącemu. Pieczęć Komisji oddaje się w takim przypadku na przechowanie Zastępcy Przewodniczącego lub innemu członkowi Komisji.

3. Komisja ustala liczbę niewykorzystanych kart do głosowania, umieszcza je w opieczętowanym pakiecie i oddaje na przechowanie Przewodniczącemu Komisji.

4. Przed ponownym podjęciem głosowania Komisja stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na urnie oraz pakiet z kartami nie zostały naruszone.

§ 44

1. Karty do głosowania wrzucane są przez mieszkańców do zamkniętej urny wyborczej.

2. Głosujący oddaje głos na tego kandydata na Sołtysa, przy nazwisku którego pozostawił znak „X” w kratce po prawej stronie.

3. Głosowanie na członków Rady Sołeckiej odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kratkach po prawej stronie obok nazwisk kandydatów, na których oddaje głos w ilości równej liczbie miejsc w Radzie Sołeckiej.

4. Głos jest nieważny, jeżeli:

1) karta do głosowania jest całkowicie przekreślona,
2) zawiera znak „X” przy więcej niż jednym kandydacie na Sołtysa,
3) zawiera większą ilość znaków „X”, niż miejsc w Radzie Sołeckiej,
4) karta do głosowania jest inna, niż wydana przez komisję wyborczą.
5) kart całkowicie przedartych nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisów nie wpływa na jej ważność.

5. Z wykonania swoich czynności Sołecka Komisja Wyborcza sporządza protokół w dwóch egzemplarzach, który powinien zawierać:

1) ilość osób biorących udział w głosowaniu,
2) ilość otrzymanych i niewykorzystanych kart,
3) ilość głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów,
4) ilość głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych,
5) wskazanie kandydata, który został wybrany.

Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

6. Burmistrz określa wzór „Protokołu z wyborów na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej”.

§ 45

1. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Sołecka Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania na Sołtysa oraz odrębnie na członków Rady Sołeckiej, poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym w miejscu łatwo dostępnym dla wyborców jednego egzemplarza protokołu.

2. Przewodniczący Sołeckiej Komisji Wyborczej niezwłocznie przekazuje do Gminnej Komisji Wyborczej protokół z głosowania na Sołtysa oraz protokół z głosowania na członków Rady Sołeckiej.

§ 46

1. Za wybranego na Sołtysa uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów.

2. Jeżeli kandydaci na Sołtysa uzyskali równą liczbę głosów o wyborze rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Przewodniczącego Sołeckiej Komisji Wyborczej w obecności członków Komisji.

3. Członkami Rady Sołeckiej zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno większą liczbę ważnie oddanych głosów od pozostałych kandydatów.

4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów na członka Rady Sołeckiej uzyskało tyle samo głosów, a ich liczba przekracza pozostałe do obsadzenia mandaty zadecyduje losowanie, o którym mowa w ust. 2.

5. Jeżeli liczba osób wybranych do Rady Sołeckiej jest mniejsza niż przewidywana w statucie sołectwa, wówczas przeprowadza się wybory uzupełniające na Zebraniu Wiejskim.

6. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na Sołtysa lub zgłoszenia tylu kandydatów ile miejsc w Radzie Sołeckiej, wyborów nie przeprowadza się, a za wybranego na Sołtysa uznaje się zarejestrowanego kandydata i odpowiednio za wybranych uznaje się zarejestrowanych członków Rady Sołeckiej.

Rozdział VIII
Finansowanie wyborów

§ 47

Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu Gminy.

Rozdział IX
Zasady korzystania z mienia komunalnego

§ 48

1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego, przekazanego przez Gminę na zasadach określonych w Statucie Sołectwa oraz przepisach ogólnie obowiązujących w zakresie gospodarowania mieniem gminnym.

2. Składniki mienia przekazane Sołectwu w zarządzanie wskazane są w załączniku nr 2 do niniejszego Statutu.

§ 49

1. Na wniosek Zebrania Wiejskiego Burmistrz może przekazać Sołectwu do korzystania i zarządzania składniki mienia Gminy.

2. Przekazanie mienia następuje protokolarnie przez Burmistrza.

3. Wniosek Sołectwa o przekazanie mienia jest skierowany do Burmistrza wraz z uzasadnieniem celowości i zasadności przekazania.

4. Wniosek wraz z opinią o przekazaniu mienia Burmistrz przekazuje Radzie Miejskiej oraz Sołtysowi.

5. Przekazanie mienia może nastąpić na czas określony we wniosku lub w przypadku braku terminu na czas nieokreślony.

§ 50

Mienie przekazane Sołectwu można wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadań Sołectwa.

§ 51

1. Bieżący zarząd mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu należy do Sołtysa.

2. Sołtys może zawierać umowy najmu, dzierżawy mienia komunalnego przekazanego Sołectwu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące po uprzedniej akceptacji umowy pod względem formalno – prawnym przez radcę prawnego Urzędu oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

§ 52

1. Dochody pochodzące z wynajęcia składników przekazanego w zarząd mienia stanowią dochód Gminy i są przekazywane na konto Gminy.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 powiększają środki wyodrębnione w budżecie Gminy dla Sołectwa. 3. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi Urząd Miasta i Gminy.

§ 53

Wniosek Burmistrza o zbyciu nieruchomości oddanych w zarząd i korzystanie Sołectwu, musi uzyskać opinię pozytywną lub negatywną Zebrania Wiejskiego.

§ 54

Dochody uzyskane z imprez organizowanych przez Sołectwo są przeznaczane na realizację zadań Sołectwa.

§ 55

1. Sołectwo decyduje o sposobie wykorzystania przekazanego mienia.

2. Burmistrz może cofnąć prawo do korzystania z nieruchomości Sołectwu wyłącznie w przypadku:

1) wykorzystania nieruchomości niezgodnie z przeznaczeniem określonym w zarządzeniu Burmistrza o przekazaniu nieruchomości,
2) jeżeli sposób korzystania z nieruchomości pogarsza stan środowiska naturalnego,
3) jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego nastąpią zmiany, które w znaczny sposób ograniczą dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości,
4) jeżeli sposób korzystania z nieruchomości naraża na uciążliwości nieruchomości sąsiednie,
5) jeżeli uzyskiwane przez Sołectwo dochody z nieruchomości są niewspółmiernie niskie do kosztów jej utrzymania.

3. W przypadku przekazania Sołectwu składników mienia komunalnego do gospodarowania, jego przeznaczenie, zasady rozliczeń między Gminą a Sołectwem, każdorazowo określa Zarządzenie Burmistrza oraz protokół zdawczo – odbiorczy.

4. Zasady gospodarowania środkami finansowymi do dyspozycji Sołectwa określa Zarządzenie Burmistrza. Zebranie Wiejskie dokonuje podziału w/w środków.

Rozdział X
Nadzór i kontrola nad działalnością Sołectwa

§ 56

1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.

2. Kontrola działalności organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie kryterium celowości, rzetelności, gospodarności.

3. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska przy pomocy Komisji Rewizyjnej oraz Burmistrz.

4. Kontroli podlega w szczególności:

1) badanie zgodności z prawem uchwał podejmowanych przez Zebranie Wiejskie,
2) realizacja uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza,
3) wywiązywania się z zadań ustawowych i statutowych Sołectwa,
4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Sołectwa,
5) rozpatrywanie skarg na działalność organów Sołectwa,
6) gospodarowanie mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu w zarządzenie oraz celowość dysponowania środkami uzyskanymi z tego tytułu.

Rozdział XI
Postanowienia końcowe

§ 57

Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska przy współpracy z Sołtysem.

§ 58

Wątpliwości związane z interpretacją postanowień Statutu rozstrzyga Rada Miejska.

Załączniki:

nr 1 – mapa Sołectwa
nr 2 – wykaz przekazanego mienia komunalnego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Antoni Bylica